Open Letter to David Cameron on Turkey and the EU

1. September 2010 0

Some months ago, the Citizen Times spoke with the Danish psychologist Nicolai Sennels about young Muslim criminals and the Danish society. Now, he wrote an open letter to the British Prime Minister Cameron. We have the honor, to publish a Turkish translation of the English original:

Say n Başbakan David Cameron,

Türkiye’nin Avrupa Birliğine girmesini istediğinizi söylüyorsunuz. Ama ben sizin müslümanlarla karş laşt ğ n z problemleri bütün Avrupaya yüklemek istediğinize inan yorum. Ama bu benim özel düşüncem – şunlar kesin hakikâtlar: Türkiyede yaşayan türklerin 99,8%’i müslümand r. 5 Lütfen kuran’ okuyun ve bunun anlam n kavray n: O yolsuz kitap insanlar yasad ş hareketlere zorluyor! 6 11. eylül 2001’den (hat rl yormusunuz…?) 28. temmuz 2010’a kadar kuran’dan ve hadis kitaplar nda tan mlanan müslüman peygamberinin insanl k d ş örneğin’den kaynaklanm ş 15373 onayl cinayet edilmiştir. 7

Temsili demokrasi’nin anlam n biliyormusunuz

Danimarkada Türkler Somalililerden, Iranl lardan ve Irakl lardan (yani çoğumlukla harb görmüş, ruhlar y pranm ş muhacirlerden) daha yolsuzdur. Bu rapor Danimarka istatistiğinden al nm şt r ve ekomomik ve eğitim durumuna bağl d r. Biz avrupal lar oylar m zla seçtiğimiz ve ülkelerimize iyi bakmalar na inanm ş olduğumuz politikac lar n yolsuz yabanc lar ülkemize davet etmelerinden çok b kt k!

Türkiyede evliliklerin 25-30%’u akraba evliliğidir. 8 Demekki, Türklerin 25-30%’u ayn soydan çiftleşmenin sonucu. Eminim, kuzenler aras nda ciftleşmenin bedensel ve ruhsal engellerin ortaya ç kmamas n iki misline ç kard ğ n biliyorsunuzdur, ve bat l toplamlar n engelli yabanc lar n ç kard ğ ekonomik problemler alt nda zorluk çektiğinide biliyorsunuzdur. 9 Bedensel engellerin iki misline ç kmas yan nda, kuzenler aras nda evlilikten doğan çocuklar n zekâlar n da aksi şekilde etkiliyor – bunu okullar m z ve derneklerimiz fark etmiştir. Ayn soydan çiftleşmenin kavrama performans na etkisini araşt ran çal şmalar birinci derece kuzenler aras nda evlilikten doğan çocuklar n zekâ katsay lar akraba olmayan anne baban n çocuklar ndan düşük olduğunu gösteriyor. …akraba olmayan anne baban n çocuklar dördüncü ve alt nc s n flarda yap lan zekâ ve başar testlerinde birinci derece kuzenler aras nda ciftleşmeden doğan cocuklardan daha iyi sonuçlar gösteriyorlar. En kötü sonuçlar duble-kuzen olan, yani hem anne hem baba taraf ndan akraba olan çiftlerin çocuklar ald lar. Ayn soydan ciftleşmeden kaynaklanan fonksiyon kayb bu araşt rmada belli olur ve sosyoekonomik durumla ilgisi yoktur. (Nature).

Bunun şu anda Avrupada yaşayan tüklerin niye yeterli şekilde bizim yüksek teknoloji bilim toplamlar m za kaynaşamad klar n k smen aç klad ğ n düşünüyormusunuz?

Türkiyenin birçok bölgelerinde anne babalar n 13%’ünün ve öğrencilerin 9,9%’unun gurur cinayetine tan k olduklar n biliyormuydunuz? Araşt rma’n n bir başka sonucu anne babalar n 26,2%’sinin ve öğrencilerin 25,9 %’unun bu cinayetleri doğru bulduklar d r.

Lütfen bana söyleyin: silahs z ve korumas z bir akraban n öldürülmesi nas l gurur verebilir?

Türklerin çoğunun seçtiği başbakan – Erdogan – Türkiyede suç oluşturan ilsamc sloganlar yayd ğ için hapis yatm s bir kişi. 10 Erdoğan k zlar n türk üniversitelerinde geçerli olan başörtüsü yasağ ndan kaç nmak için yurt d ş gönderdi. 11

Böyle bir lider seçen bir halk n bizim refah toplamlar m za serbest girişleri olmas n m istiyorsunuz?

Sana birşey söyleyeyim David: Türkiyeyi Avrupaya ald rmas n asla başaram yacaks n! Asla.

Nicolai Sennels

Piskolog, “Yolsuz müslümanlar aras nda – bir piskoloğun Kopenhag belediyesinde edindiği tecrübe” adl kitabin yazar

Notes:

 1. Kulturkløften.dk
 2. IslamInfo.dk
 3. APA
 4. CIA World Factbook
 5. örnekler
 6. The Religion of Peace<[/ref] Avrupa’n n s n rlar n böyle bir ideolojinin 77 milyon taraftarlar na açmam z n gerektiginesahidenmi inan yorsunz? Danimarkada yaşayan türklerin cürüm indeksi 184 (onlar n suç işleme s kl ğ vasati danimarkal n n nerede ise iki misli olduğu anlam na gelir). 1

  K tam zda bu şekil şeylerin daha çoğuna ihtiyac m z olduğuna sahidenmi inan yorsunuz?

  Tükiyede yaşayan kad nlar n dört’te üçü’nün en az ayda bir kere bedensel veya ruhsal şiddet yaşad ğ n biliyormusunuz? 2

  Kad nlara karş böyle bir görüşün bizim toplumlar m z n içinde kök salmas n m istiyorsunuz?

  Türk vatandaşlar n n 70%i’nin hiç kitap okumad ğ n biliyormuydunuz? Konda genel fikir araşt rmas APA’e göre bunu gösteriyor. 3 Araşt rma merkezinin anketine 6482 kişi kat lm ş. Sonuçta Türkiyede mili ve dinsel ayr m n ve tecritin güçlü oduğu belirlenmiş. Araşt rma sonuçlar na göre Avrupada çok say da türklerin yaşad ğ na rağmen, türk vatandaşlar n n 90%’ hiç başka ülkeleri gezmiyor. Cevap veren kişilerin 73%’ü yabanc ar n türkiyede toprak sahibi olmas na karş ve coğumlukla komşu ülkeleirin türk toprağ n n bütünlüğü için tehlikeli olduğuna inan yor. Araşt rmac lar kad nlar n türk toplam ndaki rolü iğle ilgili ilginc gerçekler bulmuştur. Cevap verenlerin 70%’ine göre bir kad n sadece kocas n n izni iğle çal şabilidiğni doğru göruyor. 57%’si kad nlar n d şar da başörtüsüz görünmesi kabül edilemez bir durum olduğunu söylüyor. (APA)

  Bu şekil düşüncelerin Avrupada yeri olduğuna’m inan yorsunuz?

  Genelde avrupal lar Türkiyenin üyeliğine karş , bu fikrin yoğunlugu değişik olsa bile. Eurobarometer eylül-ekim 2006 anketi [77] EU-27 vatandaşlar n n 59%’unun Türkiyenin Avrupa Birliğine girmesine karş olduğunu gösteriyor. Sadece 28%’i bunu istiyor. 4Wikipedia

 7. Jyllands-Posten
 8. BT
 9. Muslim Lawyers
 10. Turkish Weekly News

Leave A Response »